مزایا

. صداقت و درست‌کاری

. هوشیاری و هوشمندی

. کیفیت و تعالی محصولات و خدمات

. توسعه‌گرایی سرمایه‌های انسانی

. نوآوری و خطر‌پذیری

. احترام متقابل به کلیه ذینفعان